Přijímací řízení

Osmileté denní studium

1. Denní studium je určeno pro absolventy 5. ročníku základní školy, kteří úspěšně splní kritéria přijímacích zkoušek.

2. Přihlášky ke studiu se posílají poštou na adresu Mikulášské nám. 15, 32600 Plzeň na předepsaném formuláři, který lze získat prostřednictvím základní školy nebo stáhnout zdeDo kolonky Obor vzdělání (kód a název) napište "79-41-K/81 Gymnázium všeobecné". Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nevyžadujeme. Další informace podá výchovný poradce na ZŠ. 
Církevní gymnázium přijímá přihlášky do 1. března 2017. Zákonný zástupce uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami uvede tuto informaci na přihlášce a doloží potvrzením z pedagogicko-psychologické poradny, na jehož základě budou uchazeči upraveny podmínky přijímacích zkoušek. Pokud nebudou tyto náležitosti splněny včas, nebude možné brát na pozdější požadavky tohoto charakteru zřetel.

3. Pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží zákonný zástupce doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce, a to do 14 dnů před termínem konání zkoušky. Spolu s pozvánkou obdrží i informace o sdělování rozhodnutí a dotazník o volbě druhého cizího jazyka, který je třeba odevzdat se zápisovým lístkem v případě přijetí. V případě nejasností navštivte kancelář Církevního gymnázia (v pracovní dny od 8.00 do 15.30), zatelefonujte na číslo 377 248 816 nebo si vyžádejte další informace na mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

4. Od školního roku 2016/2017 je podle § 60 odst. 5 školského zákona zavedena jednotná přijímací zkouška konaná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. 
Přijímací zkoušky prvního kola proběhnou ve dvou řádných termínech, a to 18. a 20. dubna 2017 (pořadí škol na přihlášce zároveň určuje termín řádné zkoušky – 18. dubna koná uchazeč zkoušku ve škole uvedené na přihlášce jako 1. škola, 20. dubna ve škole uvedené na přihlášce jako 2. škola).

5. V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradních termínech, a to 11. a 12. května 2017.


Kritéria pro přijetí uchazečů o denní studium osmiletého cyklu

1. K dennímu studiu bude přijato celkem 60 uchazečů do dvou tříd osmiletého studia, 4 místa jsou rezervována pro náhradní termín v případě nemoci nebo pro odvolání.
16 míst je určeno pro uchazeče, kteří se v dotazníku odevzdaném společně se zápisovým lístkem rozhodnou pro druhý jazyk francouzský, ostatní místa jsou určena pro uchazeče, kteří se rozhodnou pro druhý jazyk německý. V případě převisu zájmu o jeden z jazyků rozhoduje o zařazení do jazykové skupiny výsledek přijímací zkoušky.

2. Testy jednotné přijímací zkoušky jsou písemné a jsou tvořeny testem z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů).

3. Uchazeči, kteří mají na přihlášce ke studiu doložen výborný prospěch v profilových předmětech (ve všech předmětech kromě výchov) za období 2. pololetí 4. ročníku ZŠ a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, budou bodově zvýhodněni takto:

za samé jedničky
získají

6 % z počtu bodů dosaženého v testech z matematiky a českého jazyka

za jednu dvojku
získají

4 % z počtu bodů dosaženého v testech z matematiky a českého jazyka

za dvě dvojky
získají

2 % z počtu bodů dosaženého v testech z matematiky a českého jazyka

4. Uchazeči, kteří předloží certifikát o složení jazykové zkoušky s mezinárodní platností na úrovni A 1, budou bodově zvýhodněni tak, že k celkovému počtu bodů budou připočteny 3 body (v případě předložení více certifikátů budou body přiznány pouze za 1 certifikát). Upozornění pro držitele certifikátu Cambridge YLE Movers: tento certifikát bude uznán jako vyhovující pouze v případě, že na něm bude potvrzeno získání celkového počtu min. 10 erbů (z 15 možných).

Uchazeči, kteří předloží osvědčení o umístění na prvních třech místech okresního nebo krajského kola v Matematické olympiádě, Matematickém klokanovi (kategorie Klokánek), Pythagoriádě a Logické olympiádě, budou bodově zvýhodněni tak, že k celkovému počtu bodů bude připočteno (v případě předložení více osvědčení budou body přiznány pouze za 1 osvědčení):

 

za 1. místo v okresním
nebo krajském kole
3 body v okresním,
5 bodů v krajském kole
za 2. místo v okresním
nebo krajském kole
2 body v okresním,
4 body v krajském kole
za 3. místo v okresním
nebo krajském kole
1 bod v okresním,
3 body v krajském kole

 

 

 

Uchazeči, kteří předloží doklad o pravidelné výuce náboženství (potvrzení ze školy nebo vysvědčení, případně potvrzení duchovního správce), budou bodově zvýhodněni tak, že k celkovému počtu bodů budou připočtena 3 % z počtu bodů dosaženého v testech z matematiky a českého jazyka.

5. O pořadí uchazečů rozhoduje výsledek písemné přijímací zkoušky včetně bonusů připočtených na základě bodů 3 a 4. 

V případě stejného počtu bodů rozhoduje postupně:
a)      počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky
b)      počet bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka
c)      průměrný prospěch za poslední dvě pololetí na ZŠ z českého jazyka
d)      průměrný prospěch za poslední dvě pololetí na ZŠ z matematiky
e)      průměrný prospěch za poslední dvě pololetí na ZŠ z cizího jazyka

6. Spolu s pozvánkou k přijímacím zkouškám obdrží zákonní zástupci uchazeče dotazník, v němž přijatí uchazeči provedou volbu druhého cizího jazyka (německý nebo francouzský).

7. V souladu se školským zákonem ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (na webových stránkách školy pod přiděleným číslem).
Rozhodnutí o přijetí se neodesílá
, zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel odešle rozhodnutí o nepřijetí. 
Zápisový lístek spolu s vyplněným dotazníkem o výběru druhého cizího jazyka jsou zákonní zástupci povinni odevzdat škole do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Po uplynutí této lhůty mohou být místa obsazena dalšími uchazeči.

8. O případném konání druhého kola přijímacích zkoušek bude vedení informovat prostřednictvím webových stránek školy.

Přijímací řízení pro denní studium ve formátu pdf.

 

Čtyřleté dálkové studium

Přijetí do vyšších ročníků (druhý, třetí, čtvrtý)

O přijetí do jiného než prvního ročníku rozhoduje podle § 63 školského zákona ředitel školy (tj. uchazeč nekoná jednotnou přijímací zkoušku).

Přijetí do prvního ročníku

V případě Vašeho zájmu o studium od prvního ročníku doporučujeme kontaktovat ředitele školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Další informace