Ředitel školy byl pověřen zřizovatelem, Biskupstvím plzeňským, a radou školské právnické osoby Církevní gymnázium Plzeň, zavést příspěvek na vzdělávání.

Důvodem k přijetí tohoto opatření je snaha o systémový přístup, díky kterému škola získá další stálý zdroj finančních prostředků určených k jejímu rozvoji (materiální vybavení). 

Věříme, že přijetí tohoto opatření pochopíte a že přispěje ke zlepšení práce naší školy, zejména ke zvýšení úrovně vybavení a dalšího zázemí pro žáky.

Byli bychom však neradi, aby příspěvek bránil ve studiu dětem z rodin, které jsou sociálně slabé nebo vícepočetné, případně dětem z neúplných rodin.

S tímto novým systémovým prvkem jsou proto spojena tato opatření: sourozenecká sleva (druhé dítě – 50% sleva, další sourozenci příspěvek neplatí), osvobození od platby v situaci hmotné nouze a v případech hodných zvláštního zřetele (na základě žádosti a individuálního posouzení rozhoduje o snížení či odpuštění příspěvku ředitel školy).

Stávající poplatky za učebnice a pracovní sešity, vzdělávací programy, kopírování, skříňky, sportoviště atd. budou sloučeny a budou hrazeny školou právě z tohoto příspěvku.

Díky příspěvku na vzdělávání bude též možné vyplácet žákům prospěchová stipendia.

Příspěvek na vzdělávání byl stanoven ve výši 500,- Kč měsíčně na žáka nižšího gymnázia a 700,- Kč měsíčně na žáka vyššího gymnázia po celý školní rok, tj. vždy od 1. 9. příslušného kalendářního roku do 31. 8. následujícího kalendářního roku. Za celý školní rok činí příspěvek celkem 6.000,- Kč na nižším, 8.400,- Kč na vyšším stupni gymnázia.

Žáci maturitního ročníku budou příspěvek hradit vždy do května, kdy skládají maturitní zkoušky, tj. v posledním roce studia uhradí příspěvek na vzdělávání za 9 kalendářních měsíců ve výši 6.300,- Kč.

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA