Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí uchazečů o denní studium osmiletého cyklu

K dennímu studiu bude přijato celkem 60 uchazečů do dvou tříd osmiletého studia4 místa jsou rezervována pro náhradní termín v případě nemoci nebo pro odvolání.
16 míst je určeno pro uchazeče, kteří se v dotazníku odevzdaném společně se zápisovým lístkem rozhodnou pro druhý jazyk francouzský, ostatní místa jsou určena pro uchazeče, kteří se rozhodnou pro druhý jazyk německý. V případě převisu zájmu o jeden z jazyků rozhoduje o zařazení do jazykové skupiny výsledek přijímací zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. Testy jednotné přijímací zkoušky jsou písemné a jsou tvořeny testem z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů)Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Celkově může uchazeč v této části získat maximálně 100 bodů.

BONUSY

1. Uchazeči, kteří mají na přihlášce ke studiu doložen výborný prospěch v profilových předmětech (ve všech předmětech kromě výchov) za období 2. pololetí 4. ročníku ZŠ a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, budou zvýhodněni takto:

za samé jedničky získají 6 % z celkového počtu bodů dosaženého v testech z matematiky a českého jazyka

za jednu dvojku získají 4 % z celkového počtu bodů dosaženého v testech z matematiky a českého jazyka

za dvě dvojky získají 2 % z celkového počtu bodů dosaženého v testech z matematiky a českého jazyka

2. Uchazeči, kteří předloží certifikát o složení jazykové zkoušky s mezinárodní platností na úrovni A1, budou zvýhodněni tak, že k celkovému počtu bodů budou připočtena 3 % z celkového počtu bodů dosaženého v testech z matematiky a českého jazyka (v případě předložení více certifikátů budou procenta přiznána pouze za 1 certifikát). 
Upozornění pro držitele certifikátu Cambridge YLE Movers: tento certifikát bude uznán jako vyhovující pouze v případě, že na něm bude potvrzeno získání celkového počtu min. 10 erbů (z 15 možných).

3. Uchazeči, kteří předloží osvědčení o umístění na prvních třech místech okresního nebo krajského kola v Matematické olympiádě, Matematickém klokanovi (kategorie Klokánek), Pythagoriádě a Logické olympiádě, budou zvýhodněni tak, že k celkovému počtu bodů bude připočteno (v případě předložení více osvědčení budou procenta přiznána pouze za 1 osvědčení):

za 1. místo v krajském kole 5 %

za 2. místo v krajském kole 4 %

za 3. místo v krajském kole 3 %

za 1. místo v okresním kole 3 %

za 2. místo v okresním kole 2 %

za 3. místo v okresním kole 1 %

z celkového počtu bodů dosaženého v testech z matematiky a českého jazyka.

4. Uchazeči, kteří předloží doklad o pravidelné výuce náboženství (potvrzení ze školy nebo vysvědčení, případně potvrzení duchovního správce), budou zvýhodněni tak, že k celkovému počtu bodů budou připočtena 3 % z počtu bodů dosaženého v testech z matematiky a českého jazyka.

CELKOVÝ VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

O pořadí uchazečů rozhoduje výsledek písemné přijímací zkoušky (testy z matematiky a českého jazyka) včetně bonusů připočtených na základě výše uvedených kritérií. 

V případě stejného počtu bodů rozhoduje postupně:

a)     počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky
b)     počet bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka
c)     počet bodů za přijímací zkoušku ze studijních předpokladů
d)     průměrný prospěch za poslední dvě pololetí na ZŠ z českého jazyka
e)     průměrný prospěch za poslední dvě pololetí na ZŠ z matematiky
f)      průměrný prospěch za poslední dvě pololetí na ZŠ z cizího jazyka

 

Mgr. D. Petříček, v. r.

 

 

 

© 2018 Církevní gymnázium Plzeň

Tvorba a správa webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA